معرفي شركت مهندسان مشاور اندیشه خاک سازه
شرکت مهندسان مشاور اندیشه خاک سازه (سهامي خاص) با ۱۰۰% سهام متعلق به بخش خصوصي، در سال ۱۳۸۷ تحت شماره ۳۳۷۲۳۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت هاي صنعتي شهر تهران به ثبت رسيده است. مديران شرکت با سال ها تجربه علمي و عملي در طراحي، اجرا و تدريس در دانشگاه ها، به تشکيل شرکت همت گماشتند.
این مهندسان مشاور همراه با ارائه خدمات مهندسي شامل خدمات مدیریت طرح در پروژه هاي کوچک و بزرگ و انجام مطالعات مهندسی در زمینه طرح های پایدارسازی گود، سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی، نسبت به تجهيز خود از ديدگاه زیرساخت ها شامل دفتر مرکزی، نيروي انساني، سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري گام هاي بلندي برداشته است. به طوري که هم اکنون به عنوان يکي از پيشگامان مطالعات مهندسی و خدمات مدیریت طرح در رشته پایدارسازی گود با گودهای عمیق بالغ بر۴۰ تا ۷۳ متر و رشته های سازه و معماری با پیچیده ترین و مرتفع ترین ساختمان ها با ارتفاع بالغ بر ۲۳۵ متر مطرح می باشد.

 

     

ورود به سایت